FAKULTA MATEMATIKY,

FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Učiteľstvo matematiky v kombinácii

Učiteľstvo fyziky v kombinácii

Kvalitná prípravu učiteľov matematiky pre základné a stredné školy. Absolvent má základné teoretické poznatky z psychológie a z pedagogiky, ovláda v primeranej miere obsah disciplín matematiky, ktoré tvoria nadstavbu nad učivom matematiky základnej a strednej školy (diskrétna matematika, algebra, geometria, matematická analýza, teória čísel, pravdepodobnosť a matematická štatistika) a prácu s informačnými a komunikačnými technológiami.

Základnou úlohou študijného programu je pripraviť kvalitných učiteľov fyziky pre všetky typy základných a stredných škôl. Kvalitnou jazykovou prípravou si študenti otvárajú možnosti pracovať aj v zahraničných vzdelávacích systémoch, či v bilingválnych školách. Študenti sa v rámci výberových predmetov môžu rozvíjať aj smerom k plneniu úloh spojených s popularizáciou fyziky a iných prírodovedných disciplín a úloh súvisiacich s neformálnym a informálnym vzdelávaním.

Učiteľstvo informatiky v kombinácii

Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii

Študijný program si kladie za cieľ dať študentom moderné učiteľské vzdelanie. Naučia sa orientovať v základných disciplínach informatiky, oboznámiť sa s postupmi a zásadami pri vytváraní obsahu vyučovacieho predmetu informatika pre základné a stredné školy a tiež chápať dôsledky a spoločenské súvislosti spojené s rýchlym rozvojom a využívaním digitálnych technológií vo vyučovacom procese. Po ukončení bakalárskeho stupňa štúdia je absolvent schopný pripravovať vyučovacie hodiny informatiky, vytvárať metodické materiály na vyučovanie informatiky a navrhovať a vyvíjať edukačný softvér pre desktopové aj mobilné zariadenia.

Základnou úlohou študijného programu  Deskriptívna geometria v prvom a druhom stupni vysokoškolského vzdelávania je kvalitná  príprava budúcich  učiteľov deskriptívnej geometrie (a s ňou  súvisiacich aplikácií – počítačom podporovaného projektovania, počítačovej geometrie, technického kreslenia...) pre stredné  školy (gymnáziá, stredné odborné školy, stredné odborné učilištia) a pre vysoké školy technické  (najmä strojnícke a stavebné  fakulty), prírodovedecké a pedagogické fakulty univerzít.

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE