FAKULTA MATEMATIKY,

FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

UČITEĽSTVO

Študijné programy učiteľstva sa študujú v kombinácii dvoch predmetov. Absolvent je pripravený vykonávať profesiu kvalifikovaného učiteľa v kategórii učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ jazykovej školy (aprobácie s cudzími jazykmi), zamestnanca v cirkevných, vládnych aj mimovládnych organizáciách, v kultúrno-spoločenských zariadeniach. Absolvent je kvalifikovaný učiteľ pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie. Môže tiež pokračovať v nadväzujúcom doktorandskom štúdiu (na Slovensku alebo v zahraničí), alebo pôsobiť napríklad v ŠPÚ, NÚCEM či metodických centrách.

Učiteľstvo matematiky

Učiteľstvo fyziky

Program učiteľstvo matematiky v kombinácii umožňuje študentom prispôsobiť si učebný plán svojim preferenciám a umožniť im tak priebežne upravovať zameranie v rámci zvoleného študijného odboru a rozširovať rozsah štúdia. Vďaka medzinárodným a národným projektom, do ktorých je oddelenie zabezpečujúce tento program zapojené, majú študenti široké možnosti absolvovania predmetov vytvorených v spolupráci s významnými svetovými univerzitami, ako aj spolupracovať s rovesníkmi z rôznych krajín.

Štúdium učiteľstva fyziky odhaľuje skryté schopnosti a ponúka široké možnosti osobného rozvoja. Odborné prednášky so špičkovými vedcami, didaktické predmety s výnimočnými učiteľmi, tvorcami vzdelávacích programov a učebníc. Tvorivé prostredie inšpirujúce k bádaniu, experimentovaniu, hľadaniu nových ciest poznávania, kontakt s aktuálnymi trendmi vo svete. Absolventi učiteľstva fyziky majú istotu uplatnenia - učiteľov fyziky je nedostatok a odborná príprava našich študentov umožňuje ich uplatnenie aj v iných oblastiach. Naši absolventi ovplyvňujú budúcnosť.

Učiteľstvo informatiky

Učiteľstvo deskriptívnej geometrie

Absolvent okrem profesie učiteľa informatiky môže pôsobiť aj v iných profesiách súvisiacich so vzdelávaním (lektor v školiacom stredisku, vývoj študijných a metodických materiálov, edukačného softvéru, výskum v oblasti vzdelávania, zamestnanec v cirkevných, vládnych aj mimovládnych organizáciách, v kultúrno-spoločenských zariadeniach, a pod.). O absolventov nášho štúdia Učiteľstvo informatiky v kombinácii je na školách veľký záujem. Školy si iniciatívne hľadajú budúcich učiteľov informatiky už medzi našimi študentmi ešte skôr, ako ukončia svoje štúdium. Preto mnohí z našich študentov už počas štúdia učia (na skrátený úväzok) informatiku na bratislavských základných a stredných školách.

Absolvent zvláda pozície vyžadujúce počítačom podporované projektovanie, počítačovú geometriu, technické kreslenie pre stredné školy, gymnáziá, stredné odborné školy, učilištia (predmety Deskriptívna geometria a Technické kreslenie), pre vysoké školy, technické strojnícke a stavebné fakulty, fakulty architektúry (predmety Deskriptívna resp. Konštrukčná geometria a jej aplikácie, stavebné konštrukcie, rekonštrukcia reality zo snímok, úžitkové umenie, umelecký a najmä priemyselný dizajn,…), prírodovedecké fakulty univerzít, kde sú základy správneho zobrazovania priestorových útvarov v osnovách štúdia budúcich učiteľov. Ďalej môže pripravovať odborníkov v oblasti počítačovej grafiky (moderná tvorba modelov pomocou počítača v širšom kontexte napr. oblasť architektúry, stavebníctva, strojárstva, dizajnu nábytku, dizajnu hier a pod.).

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE