FAKULTA MATEMATIKY,

FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Aplikovaná informatika

Informatika

Štúdium aplikovanej informatiky na „matfyze“ sa vo viacerých smeroch odlišuje od štúdia tohto odboru na iných vysokých školách. Na „matfyze“ sme si vždy dávali záležať, aby sme študentov naučili rozmýšľať: vedieť zadanie analyzovať, abstrahovať jadro problému a nájsť to najvhodnejšie riešenie. Toto je základná výbava pre úspešné uplatnenie aj v tých najnáročnejších oblastiach. Informatika je jedným z odborov, ktoré sa mimoriadne rýchlo vyvíjajú a bez týchto schopností sa v ňom nedá dlhodobejšie uplatniť.

 

Špecializácie nadväzujúceho magisterského štúdia: Počítačová grafika a videnie, Umelá inteligencia, Programovanie a tvorba informačných systémov, Tvorba softvéru pre vzdelávanie

Informatika je veda, ktorá sa zaoberá spracovaním informácie; špeciálne vývojom metód automatizovaného spracovania informácie pomocou počítačov, vytváraním informačných a počítačových systémov. Dnes ťažko nájdeme oblasť ľudskej činnosti, ktorá sa zaobíde bez použitia počítačov a moderných informačno-komunikačných technológií.

 

Zamerania nadväzujúceho magisterského štúdia: programové a informačné systémy, teoretická informatika, počítačová bezpečnosť

Špecializačné bloky nadväzujúceho magisterského štúdia: paralelné a distribuované výpočty, informačná bezpečnosť, teória programovania a programovacie systémy, programové systémy, softvérové inžinierstvo, umelá inteligencia

Dátová veda

Bioinformatika

Dáta sú zaujímavé a poháňajú inovácie. V 21. storočí hrajú v digitálnej ekonómii dáta podobnú úlohu, akú zohralo uhlie v 18. storočí pri rozvoji priemyslu. Obrovské množstvá dát nám umožňujú využívať a rozvíjať nové generácie technologických riešení, ako sú strojové učenie, umelú inteligenciu, pokročilú štatistiku, prediktívnu analýzu správania používateľov, zákazníkov, či trhov. Navyše, analýza veľkých dát je kreatívna a zaujímavá činnosť.

Bioinformatika je vedné odvetvie na pomedzí informatiky a biológie, kde sa pomocou výpočtových analýz, matematických a štatistických metód snažíme vyriešiť problémy v oblasti biológie. Bioinformatika zažíva rozmach najmä vďaka novým technológiám, ktoré umožňujú získať veľké množstvo dát o genetickej informácii uloženej v DNA jednotlivých organizmov, ako aj o tom, ako táto informácia ovplyvňuje fungovanie buniek živých organizmov. Bioinformatické nástroje sú nevyhnutné na spracovanie týchto dát a tvoria neodmysliteľnú súčasť výskumu v moderných biologických a medicínskych vedách.

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE