FAKULTA MATEMATIKY,

FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Ekonomická a finančná matematika

Manažérska matematika

Moderne koncipované štúdium pripravuje vysoko matematicky fundovaných odborníkov pre oblasť ekonómie a financií. V súčasnosti je najžiadanejším matematickým študijným programom na fakulte. EFM predstavuje ucelený program výučby  matematiky a matematických metód používaných v ekonómii a financiách. Orientuje sa na tri rovnomerne zastúpené zložky: silný matematický základ, základné a niektoré špeciálne vedomosti z ekonómie a financií, dobre vyvinuté schopnosti používania počítačov a softvéru.

Skĺbenie know-how pedagógov z dvoch fakúlt - Fakulty managementu a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky - zabezpečuje, že absolventi nadobudnú kvalitné matematické a manažérske vzdelanie. Program je zameraný na súčasné požiadavky spoločenskej praxe. Okrem iného majú absolventi vedomosti z finančnej matematiky, optimalizácie, programovania, ekonómie, zoblasti riadenia a medziľudskej komunikácie. Vedia plynulo komunikovať v anglickom jazyku, môžu si osvojiť ďalšie európske jazyky.

Poistná matematika

Počítačová grafika a geometria

Študijný program Poistná matematika je moderne koncipovaný študijný program, ktorý pripravuje vysoko kvalifikovaných odborníkov pre oblasť poisťovníctva a finančníctva so znalosťou matematických a štatistických metód a postupov. Program je vyváženou kombináciou matematiky, štatistiky a poistnej matematiky.

Matematika

Študijný program sa zameriava na moderné metódy spracovania dát pomocou postupov počítačovej vizualizácie. V širšom základe sa študujú geometrické štruktúry uplatnené pre algoritmy počítačovej geometrie a grafiky. V rámci povinných predmetov získajú poslucháči ucelené vedomosti z viacerých oblastí matematiky, súvisiacich s geometriou. V rovnakej miere získajú poslucháči teoretické i praktické vedomosti a zručnosti v modelovaní geometrických útvarov, tvorby obrazov scén a ich animácie a z počítačového videnia. Každý z uvedených smerov vrátane aplikácií si študenti môžu individuálne prehĺbiť a rozšíriť vhodne volenými povinne voliteľnými a výberovými predmetmi študijného programu a voľbou témy diplomovej práce.

Študijný program bakalárskeho štúdia matematiky sa vyznačuje značnou variabilitou, ktorá umožňuje zohľadniť individuálne potreby a predstavy študenta. Na jednej strane, študijný program možno navrhnúť tak, aby poskytoval študentom možnosti zvoliť si predmety zo širokého spektra predmetov patriacich do celej oblasti matematiky. Na druhej strane, študijný program sa môže zamerať na jeden špecifický aspekt matematiky a pokryť ho do väčšej hĺbky. Vďaka tejto variabilite študijného programu bakalárskeho štúdia matematiky je možné pripraviť absolventa schopného nájsť bezprostredne po skončení štúdia uplatnenie v praxi, ale aj, a najmä, absolventa-bakalára schopného úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu matematiky.

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE