FAKULTA MATEMATIKY,

FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Fyzika

Biomedicínska fyzika

Štúdium pozostáva zo 6 blokov: základov fyziky, teoretickej fyziky, experimentálnej fyziky, počítačovej fyziky, matematiky a voliteľných predmetov.

 

Nadväzujúce magisterské študijné programy: Astronómia a astrofyzika; Biofyzika a chemická fyzika; Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia; Fyzika plazmy; Fyzika tuhých látok; Jadrová a subjadrová fyzika; Optika, lasery a optická spektroskopia; Teoretická fyzika; Physics of the Earth

Astronómia a astrofyzika

Jadrová a subjadrová fyzika

Cieľom študijného programu Biomedicínska fyzika je pripraviť špecialistov v interdisciplinárnom  odbore na rozhraní prírodovedeckého a medicínskeho poznania, a to fyziky, matematiky, informatiky, medicíny, biológie a chémie.

 

Kombináciou predmetov biofyziky a medicíny absolvent vhodne spojí vedomosti o fyzikálnych zákonitostiach dôležitých pre základné biologické procesy a o pôsobení fyzikálnych faktorov na biologické systémy so znalosťou princípov fungovania jednotlivých systémov ľudského organizmu a znalosťou komplexných funkčných vzťahov medzi systémami na rôznych stupňoch organizácie. Tým sa okrem iného redukuje riziko vzniku chýb, ktoré pri práci v hraničných odboroch vznikajú v dôsledku podcenenia biologickej alebo fyzikálnej časti problematiky.

Technická fyzika

Technická fyzika je nový študijný program vhodný pre študentov, ktorých zaujíma fyzika a majú záujem pracovať v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja. Okrem štúdia fyziky je zameraný na moderné metódy štúdia fyzikálnych systémov a procesov (experimentálne a počítačové). Od “klasického” bakalárskeho programu Fyzika sa odlišuje väčším dôrazom na všeobecnú fyziku, fyziku materiálov, a na experimentálne a numerické metódy ich skúmania.

Obnoviteľné zdroje energie

a enviromentálna fyzika

Teoretická fyzika

Environmentálna fyzika je etablovaný fyzikálny odbor, ktorý sa študuje na mnohých univerzitách vo svete. Akreditovaný bakalársky študijný program Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika sa v SR zatiaľ neštudoval na žiadnej inej vysokej škole. Jeho zavedenie na FMFI UK odstraňuje zaostávanie Slovenska vo výchove špecialistov v environmentálnej fyzike. Štúdium tohto programu vytvára tiež predpoklady pre pokračovanie v druhom a treťom stupni štúdia.

Fyzika tuhých látok

Optika, lasery

a optická spektroskopia

Fyzika plazmy

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE