FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE

U Č I T E Ľ S T V O

U Č I T E Ľ S T V O

Učiteľstvo matematiky v kombinácii

Základnou úlohou tohto študijného programu je zabezpečiť kvalitnú prípravu učiteľov matematiky pre základné a stredné školy. Absolvent má základné teoretické poznatky z psychológie a z pedagogiky, ovláda v primeranej miere obsah disciplín matematiky, ktoré tvoria nadstavbu nad učivom matematiky základnej a strednej školy (diskrétna matematika, algebra, geometria, matematická analýza, teória čísel, pravdepodobnosť a matematická štatistika) a prácu s informačnými a komunikačnými technológiami. Je tak pripravený na nadväzujúce štúdium v druhom stupni, ktoré mu dá plnú kvalifikáciu na vyučovanie matematiky.

Zbyněk Kubáček:

Ako čítať učebnicu

Peter Bero:

Čo znamená učiť?

Martin Kollár:

Mýliť sa je... žiakom

Jana Višňovská: Matematické konverzácie v triede

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE