FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE

U Č I T E Ľ S T V O

U Č I T E Ľ S T V O

Učiteľstvo informatiky v kombinácii

Základnou úlohou študijného programu učiteľstva informatiky na bakalárskom, a následne na magisterskom, stupni vysokoškolského štúdia je zabezpečiť kvalitnú prípravu učiteľov informatiky pre základné a stredné školy (gymnáziá, stredné odborné školy, učilištia).

 

Bakalársky študijný program si kladie za cieľ dať študentom moderné učiteľské vzdelanie. Naučia sa orientovať v základných disciplínach informatiky, oboznámiť sa s postupmi a zásadami pri vytváraní obsahu vyučovacieho predmetu informatika pre základné a stredné školy a tiež chápať dôsledky a spoločenské súvislosti spojené s rýchlym rozvojom a využívaním digitálnych technológií vo vyučovacom procese. Po ukončení bakalárskeho stupňa štúdia je absolvent schopný pripravovať vyučovacie hodiny informatiky, vytvárať metodické materiály na vyučovanie informatiky a navrhovať a vyvíjať edukačný softvér pre desktopové aj mobilné zariadenia.

Ivan Kalaš:

Vyučovanie informatiky

Informatická súťaž iBobor

Peter Bero:

Čo znamená učiť?

Zbyněk Kubáček:

Ako čítať učebnicu

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE