FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE

U Č I T E Ľ S T V O

U Č I T E Ľ S T V O

Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii

Základnou úlohou študijného programu  Deskriptívna geometria v prvom a druhom stupni vysokoškolského vzdelávania je kvalitná  príprava budúcich  učiteľov deskriptívnej geometrie (a s ňou  súvisiacich aplikácií – počítačom podporovaného projektovania, počítačovej geometrie, technického kreslenia...) pre stredné  školy (gymnáziá, stredné odborné školy, stredné odborné učilištia) a pre vysoké školy technické  (najmä strojnícke a stavebné  fakulty), prírodovedecké a pedagogické fakulty univerzít.

Zbyněk Kubáček:

Ako čítať učebnicu

Peter Bero:

Čo znamená učiť?

Martin Kollár:

Mýliť sa je... žiakom

Jana Višňovská: Matematické konverzácie v triede

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE