FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE

U Č I T E Ľ S T V O

U Č I T E Ľ S T V O

Učiteľstvo fyziky v kombinácii

Bakalársky študijný program učiteľstva fyziky v kombinácii proporčne pokrýva vybrané témy sociálnovedného, pedagogického a psychologického základu učiteľstva, základný kurz fyziky orientovaný na budúcich učiteľov a témy zamerané na didaktiku fyziky. Základnou úlohou bakalárskeho a následne magisterského stupňa tohto študijného programu je pripraviť kvalitných učiteľov fyziky pre všetky typy základných a stredných škôl. Kvalitnou jazykovou prípravou si študenti otvárajú možnosti pracovať aj v zahraničných vzdelávacích systémoch, či v bilingválnych školách. Študenti sa v rámci výberových predmetov môžu rozvíjať aj smerom k plneniu úloh spojených s popularizáciou fyziky a iných prírodovedných disciplín a úloh súvisiacich s neformálnym a informálnym vzdelávaním.

František Kundracik:

Fyzikálne pokusy v mikrovlnke

Klára Velmovská:

Fyzikálne pokusy

Peter Bero:

Čo znamená učiť?

Zbyněk Kubáček:

Ako čítať učebnicu

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE