FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE

F Y Z I K A

Technická fyzika

Technická fyzika je nový študijný program vhodný pre študentov, ktorých zaujíma fyzika a majú záujem pracovať v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja. Okrem štúdia fyziky je zameraný na moderné metódy štúdia fyzikálnych systémov a procesov (experimentálne a počítačové). Od “klasického” bakalárskeho programu Fyzika sa odlišuje väčším dôrazom na všeobecnú fyziku, fyziku materiálov, a na experimentálne a numerické metódy ich skúmania.

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE