FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE

M A T E M A T I K A

M A T E M A T I K A

Počítačová grafika a geometria

Študijný program sa zameriava na moderné metódy spracovania dát pomocou postupov počítačovej vizualizácie. V širšom základe sa študujú geometrické štruktúry uplatnené pre algoritmy počítačovej geometrie a grafiky.

 

V rámci povinných predmetov získajú poslucháči ucelené vedomosti z viacerých oblastí matematiky, súvisiacich s geometriou. V rovnakej miere získajú poslucháči teoretické i praktické vedomosti a zručnosti v modelovaní geometrických útvarov, tvorby obrazov scén a ich animácie a z počítačového videnia. Každý z uvedených smerov vrátane aplikácií si študenti môžu individuálne prehĺbiť a rozšíriť vhodne volenými povinne voliteľnými a výberovými predmetmi študijného programu a voľbou témy diplomovej práce. Naši vyučujúci vyvíjajú nepretržitú medzinárodne akceptovanú výskumnú činnosť v problematike študijného programu v takej miere, aby najtalentovanejší študenti už počas štúdia aktívnou účasťou mohli získať nové poznatky, ktoré akceptuje medzinárodná vedecká komunita.

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE