FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE

F Y Z I K A

Biomedicínska fyzika

Cieľom študijného programu Biomedicínska fyzika je pripraviť špecialistov v interdisciplinárnom  odbore na rozhraní prírodovedeckého a medicínskeho poznania, a to fyziky, matematiky, informatiky, medicíny, biológie a chémie.

 

Kombináciou predmetov biofyziky a medicíny absolvent vhodne spojí vedomosti o fyzikálnych zákonitostiach dôležitých pre základné biologické procesy a o pôsobení fyzikálnych faktorov na biologické systémy so znalosťou princípov fungovania jednotlivých systémov ľudského organizmu a znalosťou komplexných funkčných vzťahov medzi systémami na rôznych stupňoch organizácie. Tým sa okrem iného redukuje riziko vzniku chýb, ktoré pri práci v hraničných odboroch vznikajú v dôsledku podcenenia biologickej alebo fyzikálnej časti problematiky.

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE